Des de l'Institut Carles Vallbona volem afavorir el procés d'orientació de tots els nois i noies, a través d'informacions i enllaços a recursos interessants i útils.

Bona sort en el vostre procés de decisió!!

TERMES UNIVERSITARIS


ACCIÓ TUTORIAL
Acompanyament, guiatge i assessorament de l'estudiant en el procés d'aprenentatge per ajudar-lo a prendre decisions que s'adiguin amb els seus estudis, a millor el seu rendiment i a assolir un bon desenvolupament personal.

ASSIGNATURA
Unitat bàsica de programació, desenvolupament i avaluació que té un pla docent i forma part d'un pla d'estudis. L'avaluació pot ser conjunta de dues o més assignatures, o de diversos blocs de continguts, mòduls o matèries, sempre que el pla d'estudis ho permeti i consti en el pla docent de les assignatures corresponents.

CRÈDITS ECTS
El crèdit europeu o crèdit ECTS quantifica el volum de feina que l'estudiant ha de fer per assolir els objectius educatius. Cada crèdit correspon a 25 hores de feina de l'estudiant, de les quals una part és presencial (classes, seminaris, laboratoris, avaluació presencial...), una altra és de treballs dirigits (no presencials) i de tutoria, i una altra és de treball autònom.

COMPETÈNCIA
Conjunt de coneixences, de capacitats, d'habilitats i d'actituds necessàries per dur a terme una tasca determinada. Cada titulació dóna competències per desenvolupar un seguit de tasques pròpies i diferenciades d'altres titulacions.

MÀSTER
Títol oficial de postgrau que constitueix el segon cicle dels nous estudis universitaris. Ofereix una formació d'alt nivell, especialitzada tant en una àrea específica del saber com en àrees interdisciplinàries, amb la finalitat de millorar les competències en un determinat àmbit professional o disciplinari. Un màster té una extensió d'entre 60 i 120 crèdits europeus destinats a la formació avançada per a una especialització acadèmica o professional o per a la iniciació en tasques de recerca.

GRAU
Títol oficial amb una càrrega lectiva de 240 crèdits europeus (tret d'alguna excepció), que habilita per a l'exercici professional atès que proporciona tants coneixements generals bàsics com coneixements transversals relacionats amb la formació integral. És doncs, el primer cicle dels estudis universitaris i té un caràcter bàsic, de formació general i alhora professionalitzador. El seu objectiu és capacitar els estudiants perquè es puguin integrar directament a l'àmbit laboral europeu amb una qualificació adequada.

AVALUACIÓ 
S'aplica una única convocatòria d'avaluació a totes les assignatures. Una matrícula dóna dret a una sola convocatòria d'avaluació, ja sigui finalista d'avaluació continuada o bé d'avaluaió única. Pel que fa a l'avaluació continuada, cada departament adopta sistemes o instruments de qualificació que representen, com a màxim, el 60% de l'avaluació (UB).Més informació --> GLOSSARI DE TERMES


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada