Des de l'Institut Carles Vallbona volem afavorir el procés d'orientació de tots els nois i noies, a través d'informacions i enllaços a recursos interessants i útils.

Bona sort en el vostre procés de decisió!!

LES PAU

En què consisteix la prova?

Una prova general amb cinc exercicis:

 • La primera part de l’examen, anomenada fase general, que tots els estudiants de Batxillerat han de fer obligatòriament, consta de cinc exercicis.
  En aquesta primera part, l’alumne s’examina de 4 de les assignatures obligatòries de segon de Batxillerat (Llengua Catalana i Literatura, Llengua Castellana i Literatura, Llengua Estrangera i Història) i d’una matèria de modalitat a triar entre les quatre comunes d'opció (Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les Ciències Socials, Llatí, i Història i Fonaments de les Arts).

  El 2018, els estudiants ja no podran triar Història de la Filosofia a la fase general de la selectivitat, sinó que hauran d'optar obligatòriament per l'assignatura d'Història.

Una prova específica per apujar nota:

 • La segona part de l’examen, o fase específica, està pensada per a aquells estudiants que vulguin millorar la nota obtinguda en la fase general de la prova per tenir més possibilitats d’accedir als estudis desitjats.
  En aquesta segona fase, els alumnes poden examinar-se d’un màxim de tres exercicis, que corresponen a matèries de modalitat de segon de Batxillerat vinculades a la branca dels estudis universitaris que es volen cursar. D’aquests tres exercicis, però, només se’ls tenen en compte els dos en què hagin obtingut millors qualificacions.
  Una de les novetats de la selectivitat del 2018 és que l'assignatura d'Història de la Filosofia, que fins ara estava integrada en la fase general, passa a ser una matèria específica en alguns estudis de les branques de Ciències Socials i d'Arts i Humanitats.

  En la selectivitat del 2017 es va introduir la possibilitat que, si en la matèria de modalitat escollida a la fase general els estudiants obtenen una nota mínima de 5, se'ls pugui aplicar la ponderació en la fase específica sense que s'hi hagin de tornar a examinar.
  És a dir que es va ampliar fins a quatre el nombre de matèries que poden ponderar a la fase específica (tenint en compte que només comptaran les dues millors qualificacions un cop ponderades).


Amb quina nota s'aprova la selectivitat?

La fase general s’aprova amb un 4, mentre que, a la fase específica, cal obtenir en cadascun dels exàmens, que s’avalua de forma independent, una nota mínima de 5.
 

Quina és la qualificació mínima per accedir a la universitat i com es calcula?

De la mitjana ponderada entre la nota de la fase general de la selectivitat i l’expedient de Batxillerat en surt la nota d’accés a la universitat dels alumnes de Batxillerat.
La qualificació obtinguda a la fase general compta un 40% i la mitjana de l’expedient un 60%. A diferència de la nota mínima per aprovar la selectivitat, la nota d’accés a la universitat ha de ser igual o superior a 5, i pot arribar a un màxim de 10.
 

Què és la nota d'admissió i com es calcula?

La nota d’admissió és la que fan servir les universitats per adjudicar les places en aquelles titulacions en què hi ha més estudiants que hi volen accedir que places ofertades.
S’obté sumant a la nota d’accés a la universitat les dues millors qualificacions de les matèries aprovades en la fase específica, un cop ponderades.
Per ponderar-les, s'agafa la qualificació obtinguda en cada matèria i es multiplica per 0,1 o per 0,2, en funció d’una taula de ponderacions acordada per les universitats.
El resultat és que la nota d'admissió pot elevar-se, en el millor dels casos, fins a 14.

Quina validesa té la nota de superació de la prova?

La nota obtinguda a la fase general té validesa indefinida, mentre que les qualificacions de les matèries de la fase específica només valdran per dos anys.
 

A quantes convocatòries es pot presentar l'estudiant?

No hi ha límit ni per a la fase general ni per a la fase específica.

Enllaços relacionats:Estructura de la prova

La prova d'accés a la universitat s'estructura en dues fases:
una fase general obligatòria una fase específica de caràcter voluntari
Els exàmens de les PAU es realitzen al llarg de tres dies consecutius.

Amplia la informació clicant damunt del títol.

Qualificació de la fase general i nota d'accés

La qualificació de la fase general (QFG) és la mitjana aritmètica dels 5 exercicis. Cada un dels exercicis es qualifica amb una puntuació de 0 a 10 punts.
És condició indispensable tenir una qualificació de la fase general (QFG) igual o superior a 4 punts per poder optar a nota d'accés.
Nota d'accés. Es considera que un estudiant ha superat la prova d'accés a la universitat si obté una nota igual o superior a 5 com a resultat de la mitjana ponderada del 60% de la nota mitjana de batxillerat i el 40% de la qualificació de la fase general, és a dir:
Nota d'accés = 0,6 QMB + 0,4 QFG
QMB= qualificació mitjana de batxillerat
QFG = qualificació de la fase general (sempre que aquesta sigui superior o igual a 4)
Aquesta nota d'accés (mínim 5 i màxim 10) té validesa indefinida. 


Qualificació de la fase específica

Cada estudiant pot examinar-se d'un màxim de tres matèries de modalitat de batxillerat, diferents de l’examinada en la fase general.
Cada matèria examinada com a fase específica serà qualificada per separat, amb una puntuació de 0 a 10 punts.
Es considerarà superada cada matèria si s'obté una qualificació igual o superior a 5.
Les qualificacions de les matèries de la fase específica tindran validesa per a l’accés a la universitat durant els dos cursos acadèmics següents a la superació d’aquestes.


Nota d'admissió

L'actual model d'accés a la universitat diferencia entre la superació de les PAU i el procediment d'admissió: l'estudiant obté una nota d'admissió específica per a cada títol de grau i universitat on sol·liciti ser admès.
La nota d'admissió (mínim 5 i màxim 14) a un determinat estudi de grau incorpora les qualificacions de les matèries de la fase específica, ponderant-les segons el coeficient que correspongui (0,1 o 0,2). Cal, però, que aquestes matèries estiguin vinculades a la branca de coneixement en què s'inscriu el títol de grau on es fa la preinscripció.
Es calcula amb la fórmula:
Nota d'admissió = Nota d'accés + a M1 + b M2
M1, M2 = les dues qualificacions de matèries superades a la fase específica que, un cop ponderades, proporcionin una millor nota d'admissió
a, b = paràmetres de ponderació de les matèries de la fase específica (0,1 o 0,2)
Els paràmetres de ponderació de les matèries de modalitat de batxillerat adscrites a les branques de coneixement dels títols de grau, que seran d'aplicació per a l'accés a la universitat en la preinscripció, es poden consultar al webhttp://gencat.cat/universitats/preinscripcio.


Recollida de les notes

On s'ha de recollir la documentació? 
 • Estudiants que fan el 2n curs de batxillerat o finalitzen el CFGS en un centre de Catalunya:
  • A la convocatòria de juny, en el seu centre de secundària o de CFGS.
  • A la convocatòria de setembre, en funció de la universitat d'adscripció (la qual consta en el full de matrícula de les proves), cal consultar l'adreça de recollida en l'apartat "Universitat on fer les PAU".
 • La resta d'estudiants: en funció de la universitat d'adscripció (la qual consta en el full de matrícula de les proves), cal consultar l'adreça en l'apartat "Universitat on fer les PAU".


La prova és la mateixa per als titulats de Batxillerat i FP?

Els titulats d'FP poden accedir a totes les titulacions universitàries que s'oferten mentre tinguin la nota exigida. No s'han d'examinar de la fase general de la selectivitat (ja que la seva qualificació d'accés a la universitat és la nota mitjana del seu expedient formatiu), però poden presentar-se a la fase específica per millorar les seves opcions d'aconseguir una plaça.
L'examen de la fase específica dels alumnes d'FP és el mateix que el dels estudiants de Batxillerat: les matèries formen part del currículum de segon de Batxillerat i estan associades a la branca del grau que l'estudiant aspira a cursar.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada